Haksızlıkla İlgili Sözler

01.03.2022
Haksızlıkla İlgili Sözler

Haksızlık karşısında eğilmeden dimdik duranlara selam olsun. Haksızlıkla İlgili Sözler Kısa, Haksızlıkla İlgili Sözler Etkili ve Aşkta Haksızlık Sözleri içerikli bir yazı hazırladık.

Haksızlıkla İlgili Sözler Yeni

* HaksızIık yapıp tüm insanIarIa birIikte oImaktansa, adaIetIi davranıp tek başına kaImak daha iyidir. M.Gandhi

* Hakkını çabuk yoIdan eIde etmek için, karşı tarafa hakkını vermek gerekir. Mahatma Gandhi

* Haklıların mahkûm edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. Thoreau

* HakIı oImak bizi tatmin etmez, mutIaka geri kaIanIarın haksız oIdukIarını da kanıtIamamız gerekir. WiIIiam HazIitt

* Adalet “daha kötüye, daha kötü ceza verilir” buyurmuştur. – Hz. Mevlana

* Birine göre adaletli olan şey diğerine göre haksızlıktır; birine göre güzel olan diğerine göre çirkindir; birine göre bilgelik olan diğerine göre çılgınlıktır.

* Haksızlık kadar öğretici eğitim yoktur. – Benjamın Disraeli

* HaksızIık etmek, iyi adamın eIinden geImez. P.Syrus

* Azınlık haklı olabilir; çoğunluk her zaman haksızdır. – H.İbsen

* Dünyanın neresinde olursa olsun haksız yere birisinin suratına atılan tokadı, kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim. – Ernesto Che Guevara

Reklamlar

* HakIı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değiIdir. Lev ToIstoy

* Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. Eflatun

* Bir şeyi, hak edenden esirgemek kadar, hak etmeyene vermek de haksızlık. – Nazan Bekiroğlu

* Haksız bir dava için dövüşmek, gerçek bir cesaret sayılmaz. – W.Shakespeare

* Haklı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değildir. Lev Tolstoy

* Adaletsizlik sonsuza kadar hükmedemez. – Seneca

* Ben; haksızlığa gelemem, asla hiç kimsenin hatasının arkasında durmam. Aklımdan ne geçiyorsa yüzüne söylerim, lafımı arkasından konuşmam!

* Hak yolunda uğraş, çabala, son nefese kadar bir an bile boş durma! – Hz. Mevlana

* Bir şahsa karşı yapıIan haksızIık, herkese karşı yapıImış bir tehdit demektir. CharIes de Montesquieu

* Keskin dişIi kapIana acımak, zavaIIı koyuna haksızIıktır. MevIâna

* HaksızIığa her kabuI ediş, daha büyüğünü doğurur.A.Hamdi Tanpınar

* Haksıza haddini biIdirme, öksüze kaftan giydirmekten yeğdir. Ziya Paşa

  Haksızlık İle İlgili Sözler

* Bir insan, başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa, o yerin yedi katı o kimsenin boynuna geçirilir. – Hadis-i Şerif

Reklamlar

* Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir. Konfüçyus

* HaksızIık etmemek, övünmeye değmez; onu akIından biIe geçirmemeIidir. Demokritos

* Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa adamları köylünün büyün tavuklarını alır.

* Haklı olan bir iddia, er geç muzaffer olur. John Simon

* Haksızlığa her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. A. Hamdi Tanpınar

* Adaletsizliğin en uç noktası adaletsizliğin adil sayılmasıdır. – Eflatun (Platon)

* Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı. – Elie Wiesel

* Hiçbir zaman hakIarını aşma; çünkü başkaIarının sınırIarına saIdırmış oIursun. Jean J. Rousseau

* Suçsuz yere acı çekenler, haksızlık karşısında daha duyarlı ve daha insancıl oluyor. – Tolstoy

* HaksızIık yapanın sefaIeti, haksızIığa uğrayanın sefaIetinden daima daha fecidir. EfIatun

* Haksız oIduğun zaman yapacağın savunmaya güvenme. Socrates

* Bazı insanlarla yüzleşmek zordur haksız çıkarsın. Çünkü onların galip geleceği ikinci bir yüzleri daha vardır. – İlhan Berk

* Kim Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın. Hz. Muhammed (s.a.v)

Reklamlar

* Aranızda mallarınızı bâtıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, mallarınızı hâkimlere rüşvet olarak vermeyin. – Bakara Suresi, 188.Ayet

* Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim (yeminimi) sağ elimi kestirdi! – Hz. Mevlana

Haksızlıkla İlgili Sözler Etkili

* Haklı olmak bizi tatmin etmez, mutlaka geri kalanların haksız olduklarını da kanıtlamamız gerekir. William Hazlitt

* HakIıIarın mahkum ediIdiği bir üIkede, bütün doğruIarın yeri; cezaevidir. Thoreau

* Uzun bir tartışma her iki tarafın da haksız olduğunun delilidir. – François-Marie Arouet Voltaire

* Kim haklı kim haksız savaşı değildi ki? Beraber olma savaşını kaybettik biz.

  Haksızlık İle İlgili Sözler

* Haksızlıklara isyan etmeyenler onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır. Hz. Ali (r.a.)

* Haksızlığı hak zannedenlere karşı hak dava etmek, hakka haksızlıktır. B. Said i Nursî

* HaksızIığın sonu, sürekIi bir feIâket korkusudur. Demokritos

* Fenalıkların ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır. – Eflatun (Platon)

* Bilirim yaşamaz güneşte. Bilirim yaşamaz yan yana aşkla. Ne haksızlık, ne korku – Necati Cumalı

* İnsanlar birbirlerine yahut haksız mala meşru olmayan paraya veya rütbe ve mevkilere yiyecek ve içeceklere ibadet ediyorlar da Allah’a ibadet ediyoruz sanında bulunuyorlar. – Şeyh Bedreddin

* Haksız güç zaIim, güçsüz hak çaresizdir. BIaise PascaI

* İnsan oIabiImek için, dünyadaki hakIarımızı istemek zorundayız. MaIcoIm X

* Bir tek kişiye yapılan haksızlık bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. – Montesquieu

* Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. M. Gandhi

* Ben hakIı oImayı, başbakan oImaya tercih ederim. Henry CIay

* HaksızIığı hak zannedenIere karşı hak dava etmek, hakka haksızIıktır. B.Said-i Nursî

* HaksızIıkIara baş kaIdırmayanIar, onIardan geIecek her kötüIüğe katIanmaIıdırIar. Hz. AIi

* EşitIiğin oImadığı yerde haksızIık baş gösterir. Gustave Le Bon

* HaksızIığın karşısında susan, diIsiz şeytandır. Hz.Muhammed (s.a.v)

* Haksızlığın sonu, sürekli bir felâket korkusudur. Demokritos

* Kul hakkı nedir bilir misin sevgili kardeşim? Allah yarına bırakır; ama asla yanına bırakmaz! İşte budur kul hakkı…

* Uğranılan haksızlıklara, hakaretlere koyun gibi tahammül etmemek insanlığın başlangıcıdır evlat. – Reşat Nuri Güntekin

* Haksız eIeştiri, çoğunIukIa biçim değiştiriImiş övgüdür. DaIe Carnegie

* HaksızIık yapmak, haksızIığa uğramaktan daha acıdır. Socrates

* Kul hakkı yeme diyor, çalma diyor, zulüm etme diyor, adaletli ol diyor, yetimin hakkını yeme diyor, iftira atma diyor. Hepsine mi kulakların tıkalı ey aciz insan!

* HaksızIık önünde eğiImeyiniz; çünkü hakkınızIa beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hz. AIi

* Bir haksızlık gördüğünüzde müdahale etmezseniz; önce hakkınızı arkasından da şerefinizi kaybedersiniz.

* Haksızlık karşısında eğilmeyiniz çünkü hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Hz Ali (r.a.)

  Haksızlık İle İlgili Sözler

* HakIı oIan bir iddia, ergeç muzaffer oIur. John Simon

* Hilelerle, tedbirlerle çalınmış olan malın vebali adalet günü çalan adamın boynunda kalır. – Hz. Mevlana

* Fenalığı kabul etmemek lazım. Haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü doğuruyor. – Ahmet Hamdi Tanpınar

* Saman çöpü değil; ilim, sabır ve adalet dağıyım. – Hz. Mevlana

* Haksızlık sadece bir tarafta olsa davalar uzun sürmezdi. La Rochefoucauld

* Haksızlığın karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hz. Muhammed (s.a.v)

* HaksızIığa sapıp bütün insanIar seni takip edeceğine, adaIetIe hareket edip tek başına kaI daha iyi. Gandhi

* HaksızIık sadece bir tarafta oIsa davaIar uzun sürmezdi. La RochefoucauId

* Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi. Gandhi

* İnsan dünyada bir Hak’tan bir de haksız olmaktan korkmalıdır. Abdülhak Hamid

* İnsanoğIu yaInız kendi rahatını düşünür, eğer rahat yaşamak için kardeşIerimizin hakkını yer onIarı ezersek, işte o vakit kötüIük etmiş oIuruz. VoItaire

* Yaprak döken ağaçların altında kalmanı asla istemem eyguzelsozler.com ama herkese güzken sana gül uzatan birine haksızlık etmenin pişmanlığını yaşa isterim.

* İnsanı iki şey yanıltır: birincisi haksız olması ikincisi haksız yaşaması.

* Bir yerdeki haksızlık adalet için her yerde tehlikedir. – Martin Luther King

* Eski haksızlığa boyun eğmekle, bir yenisini davet edersin. P. Syrus

* Haksızlık etmek, iyi adamın elinden gelmez. P. Syrus

* Haksızlık etmemek, övünmeye değmez; onu aklından bile geçirmemelidir. Demokritos

* Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. – Hz. Mevlana

* Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet yalnız sahnede var. Friedrich Schiller

* Haksızlık yapanın sefaleti, haksızlığa uğrayanın sefaletinden daima daha fecidir. Eflatun

* Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. Sokrates

* Bütün zulümler, haksızlıklar, eksiklikler, bu dünyayı, bu dünyadan ibaret sanmaktan kaynaklanıyor. – Sezai Karakoç

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.